Kurumsal yapımızı, değerlerimizin ışığında ve evrensel kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda geliştirip güçlendiriyor, yetkin çalışanlarımız ve sürekli geliştirdiğimiz yönetim sistemleri aracılığıyla bu yapının sürekliliğini sağlıyoruz.

SWG_kurumsal_yapi.png

Kurumsal Yönetim

Başarılı bir gelecek için kurumumuzun hangi değer ve önceliklerle, hangi süreç ve kurallarla yönetileceğini; yöneticilerin yetki ve sorumluluklarını, başta çalışanlarımız olmak üzere bütün paydaşlarımızın haklarını Kurumsal Yönetim İlkeleri ile düzenliyoruz.

CHECK LIST.jpgAdillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine sahip çıkıyor, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla iş birliği yaparak Kurumsal Yönetim İlkelerinin iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olmasını sağlıyoruz. Bu ilkelerin şirket içinde benimsenmesi, uygulanması ve daha da geliştirilmesi amacıyla 2015 yılında Yönetim Kuruluna bağlı Kurumsal Yönetim Komitesi’ni kurduk.

2015 yılından bu yana Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumumuz, bağımsız derecelendirme kuruluşları tarafından değerlendiriliyor.

Yaptığımız çalışmalarla 2015 yılında 93,4 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuzu 2020’de 95,9’a çıkardık.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından kurumsal yönetim derecelendirme notları baz alınarak verilen “Kurumsal Yönetim Ödülleri”nde altı sene üst üste “Halka Açık Olmayan Reel Sektör Şirketi” kategorisinde “En Yüksek Nota Sahip Şirket” ödülünü aldık.

Kurumsal Derecelendirme Notumuz

grafik_1-01.png

İş Etiği Kuralları

Yasalara uyum, sevgi, saygı, samimiyet, güvenilirlik ve dürüstlük, iş yapış biçimimizi tanımlar ve rakiplerimiz dahil tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizin temelini oluşturur. İş Etiği Kurulu, iş etiği kurallarını oluşturur, ilkelerinin duyurulması ve uygulamasını takip eder. İş etiği kurallarımız kurum içinde veya dışında, tüm paydaşlarımız ile olan ilişkilerimizde ve yaptığımız işlerde sorumluluklarımızın çerçevesini çizer.

Sadece Grubumuzun çalışanlarını değil birlikte çalıştığımız tüm iş ortaklarımızı “Sütaşlı” olarak görürüz. Oluşturduğumuz iş etiği kurallarına uyumun Sütaşlıların gücü olduğuna inanırız. Tüm Sütaşlıların etik ilkelerimizi anlayıp benimsemeleri, iş etiği kültürünün yerleşmesi ve gelişmesi için etik eğitimleri veririz. İş Etiği Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun biçimde çalışır. Sadece Kurul üyelerinin erişimine açık kanallar kullanılır.

Bildirimlerin Yönetimi

Etik Sütaş Web Sitesi, paydaşlarımızın anonim şekilde bildirim yapabilmelerine ve başvuruları takip etmelerine olanak sağlar. Bu bildirimler, gizlilik anlaşması yapılmış, bağımsız bir şirket tarafından, kendilerine ait sistemlerde toplanır ve yalnızca Etik Kurul üyeleriyle paylaşılır. Gelen bütün bildirimler, her hafta toplanan Etik Kurul tarafından değerlendirilir ve bildirim sahibine geri dönüş sağlanır. Bildirimin yolsuzluk ve rüşvet gibi bir etik kural ihlalini içermesi durumunda, yapılan araştırmadan sonra konu Disiplin Komitesi’ne sevk edilir.

2020 Etik Performansımız

Etik Sütaş Web Sitesi, paydaşlarımızın anonim şekilde bildirim yapabilmelerine ve başvuruları takip etmelerine olanak sağlar. Bu bildirimler, gizlilik anlaşması yapılmış, bağımsız bir şirket tarafından, kendilerine ait sistemlerde toplanır ve yalnızca Etik Kurul üyeleriyle paylaşılır. Gelen bütün bildirimler, her hafta toplanan Etik Kurul tarafından değerlendirilir ve bildirim sahibine geri dönüş sağlanır. Bildirimin yolsuzluk ve rüşvet gibi bir etik kural ihlalini içermesi durumunda, yapılan araştırmadan sonra konu Disiplin Komitesi’ne sevk edilir.

Raporlama döneminde rekabete aykırı davranış, tröstleşme ve tekelciliği önleme konusunda sürmekte olan ve karara bağlanmış bir dava söz konusu olmadı.

Risk Değerlendirme ve Denetim

Sütaş’ın hedeflerine ulaşmasını olumsuz etkileyebilecek bir olayın veya olaylar dizisinin neden olabileceği olası kayıplar kadar fırsatların da değerlendirilmesi kurumsal yönetimin olmazsa olmazıdır. Bu riskleri tanımlamak ve yönetmede, muhasebe, iç kontrol, risk yönetimi ve finansal planlama birimleri için gerekli sistemlerin kurulması; bu sistemlerin işleyişi, uyumluluğu ve yeterliliğinin sağlanması ve bunlarla ilgili şirket içi yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Denetim ve Risk Komitesi” vasıtasıyla yerine getirilir.

Şirketin denetim fonksiyonu, Denetim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. Başkanlık, risk esaslı hazırlamış olduğu yıllık denetim planı çerçevesinde, şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemini, aşağıdaki amaçlara ulaşacak şekilde düzenli olarak gözden geçirir ve Denetim ve Risk Komitesine doğrudan aşağıdaki başlıklar kapsamında rapor eder:

 • Finansal ve operasyonel bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği 
 • Operasyonların etkinliği ve verimliliği
 • Şirket varlıklarının korunması
 • Kanun, düzenleme ve sözleşmelere uygunluğun sağlanması

Denetim Başkanlığı iç kontrol sistemlerinin ne kadar sağlıklı işlediğini belirler ve hâlihazırdaki sistemlerin geliştirilmesine ve ihtiyaç olduğu tespit edilen alanlarda yeni sistemler kurulmasına ilişkin önerilerde bulunur.

Trendler, Riskler ve Fırsatlar

Başta tüketicilerimiz ve müşterilerimiz olmak üzere içinde yaşadığımız toplumun beklentileri, operasyonlarımızı yürüttüğümüz yerlerdeki çevremiz, tarım sektöründeki yapısal değişim ve dünyamızdaki gelişmeler Sütaş’ı ve Sütaş’ın geleceğe dönük seçimlerini etkiliyor.

Bunlar kimi zaman riskleri ortaya çıkarsa da aynı zamanda Sütaş’ın işine yönelik fırsatlar da yaratıyor.

 • Trendler/Riskler/Fırsatlar: Covid-19 salgını ve gelecekte ortaya çıkabilecek salgınlar.
  Sütaş Faaliyetlerine Etkisi ve Sütaş’ın Aldığı Aksiyonlar: Tedarik ve dağıtım zincirinde kırılganlıklar, bağışıklığı koruyan ve yükselten ürünlere yönelik talep artışı
  Rapordaki Yeri: Yönetim Yaklaşımımız (Trendler, Riskler ve Fırsatlar), Birey (Tüketici Sağlığı ve İyiliği)
   
 •  Trendler/Riskler/Fırsatlar: İklim değişikliği ve diğer çevresel sürdürülebilirlik konuları
  Sütaş Faaliyetlerine Etkisi ve Sütaş’ın Aldığı Aksiyonlar: Arazinin bozulması, su stresi ve sera gazı emisyonlarının etkileri nedeniyle tarımsal üretimde düşüş​​​​​​​
  Rapordaki Yeri: Çevre (İklim Değişikliği; Toprak, Su, Enerji Verimliliği; Atık Yönetimi)
   
 • Trendler/Riskler/Fırsatlar: Türkiye ve dünyada artan nüfus​​​​​​​
  Sütaş Faaliyetlerine Etkisi ve Sütaş’ın Aldığı Aksiyonlar: Talebin artması, özellikle gelişmekte olan coğrafyalara daha fazla ihracat imkânı​​​​​​​
  Rapordaki Yeri: Kurumsal Profilimiz (Ürünlerimiz ve Pazarlarımız
   
 • Trendler/Riskler/Fırsatlar: Tarım nüfusunun azalması ve yaşlanması​​​​​​​
  Sütaş Faaliyetlerine Etkisi ve Sütaş’ın Aldığı Aksiyonlar: Süt ve yem bitkileri tedariğinde sıkıntılar, tarımsal üretimde verimlilik sorunları; üretimde dijital teknolojilerin yavaş benimsenmesi​​​​​​​
  Rapordaki Yeri: Toplum (Sektörün Gelişimine Katkılarımız)
   
 • Trendler/Riskler/Fırsatlar: Sağlıklı tercihler​​​​​​​
  Sütaş Faaliyetlerine Etkisi ve Sütaş’ın Aldığı Aksiyonlar: Sağlıklı yaşam için düşük yağ/şeker/tuz içerikli ürünlere yönelim ve fermente ürünlerin tüketiminde artış​​​​​​​
  Rapordaki Yeri: Yönetim Yaklaşımı (Ustalık ve Uzmanlık), Birey (Gıda Güvenilirliği)
   
 • Trendler/Riskler/Fırsatlar: Gıdanın Güvenilirliği​​​​​​​
  Sütaş Faaliyetlerine Etkisi ve Sütaş’ın Aldığı Aksiyonlar: Daha fazla hukuki düzenleme, tedarik zincirinde etkin izleme ve paydaşlarla daha fazla iş birliği ve entegrasyon​​​​​​​
  Rapordaki Yeri: Gıda Güvenilirliği
   
 • Trendler/Riskler/Fırsatlar: AB Yeşil Mutabakatı ve Çiftlikten Çatala Stratejisi ve başka diğer stratejiler​​​​​​​
  Sütaş Faaliyetlerine Etkisi ve Sütaş’ın Aldığı Aksiyonlar: AB’nin getirdiği yeni kurallara uyma zorunluluğu; tüm dünyada yem bitkileri üretiminde düşüş ve yem maliyetlerinin artması; AB kurumsal yönetim ilkelerinin yaygınlaşması, sürdürülebilir ürün ve hayvan refahı etiketlemesine geçiş; döngüselliğin yaygınlaşması, organik ve organomineral gübreye daha fazla talep​​​​​​​
  Rapordaki Yeri: Birey (Tüketici Sağlığı ve İyiliği), Çevre (İklim Değişikliği; Toprak, Su, Enerji Verimliliği; Atık Yönetimi; Sürdürülebilir Süt Hayvancılığı)
  ​​​​​​​
 • Trendler/Riskler/Fırsatlar: Dijitalleşmenin sektörde yaygınlaşması​​​​​​​
  Sütaş Faaliyetlerine Etkisi Sütaş’ın Aldığı Aksiyonlar: Tarımsal üretimde verimlilik artışları​​​​​​​
  ​​​​​​​Rapordaki Yeri: Çevre (Sürdürülebilir Süt Hayvancılığı)

 

sutasrapor2.png

YAZIYI PAYLAŞ