Sütaş olarak kurumsal yönetim sistemleri ve bilgi teknolojilerinin yaygın olarak kullanıldığı  çiftliklerimizde 13.000 başlık sürümüzün %58’i Holstein, %42’si de Simental cinsi sığırlardan oluşuyor.  Süt hayvancılığı faaliyetlerimizi Karacabey’de üç ve Aksaray’da iki adet olmak üzere toplam beş Damızlık Süt Sığırı Çiftliği (DSSÇ), Karacabey’de bir adet Damızlık Düve Yetiştirme (DSB) Merkezi ve Karacabey’de bir ve Aksaray’da bir adet olmak üzere toplam iki adet eğitim çiftliğimizde yürütüyoruz.

Damızlık Süt Sığırı Çiftliklerimiz’de ve Damızlık Düve Yetiştirme Merkezimiz’de hastalıklardan ari, her türlü̈ riske karşı tüm aşıları yapılmış,  genetik kapasitesi yüksek gebe düveler yetiştirerek üreticilerimizin bu konudaki ihtiyacını karşılıyoruz. Üreticilerin sağlıklı bir sürüye sahip olmasını, hayvan başına daha fazla ve yüksek kalitede süt üretmesini sağlıyoruz. Böylece sürdürülebilir bir hayvancılığın yapılmasına katkıda bulunuyoruz. 

Süt hayvanlarının yetişme koşulları, sağlığı ve refahının, süt üretiminin verimliliği, sütün kalitesi, gıda güvenliği ve süt hayvancılığı sektörünün sürdürülebilirliği ile doğrudan alakalı olduğunun bilinciyle, hayvan sağlığı ve refahını öncelikli konularımız arasında tanımlıyoruz. 

Bu konu ayrıca paydaşlarımız tarafından da önem atfedilen bir konudur. Çiftlik hayvanlarımızın temel ihtiyaçlarını küresel ölçekte kabul görmüş ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün (OIE) benimsediği “Beş Özgürlük” çerçevesinde yönetiyoruz.

Hayvan Refahında “Beş Özgürlük” Alanı

  1. İyi ve yeterli beslemek
  2. Rahat ettikleri koşullarda yaşatmak
  3. Acı, yaralanma ve hastalıktan uzak tutmak
  4. Korku ve stresten uzak tutmak
  5. Normal hayvan davranışlarını gösterebileceği ortamlarda yetiştirmek

 

Sütçülükteki başarımızın temel nedenlerinden birinin iyi hayvan bakıcılığı olduğuna inanıyoruz. Hayvan refahı politikamız doğrultusunda çiftliklerimizde ve nakil sırasında hayvanların refahının sağlanması için BM Gıda ve Tarım Örgütü̈ (FAO), Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF), Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) ve Avrupa Konseyi’nin ilgili yönetmelikleri ışığında hazırladığımız “Hayvan Refahı” ve “İyi Süt Çiftçiliği” el kitaplarımızı hayvancılık faaliyetlerimizde referans olarak kullanıyoruz.

Hayvanlarımızın bakımını ve korunmasını dört temel başlık altında ele alıyoruz:

Hayvan Refahı
Süt çiftliklerimizdeki hayvanları, yaş grupları ve kondisyonlarını göz önünde bulundurarak farklı padoklarda barındırır, rahatça gezebilecekleri alanlar sağlarız. 

Yarı açık ve duraklı sisteme sahip barınaklarda havalandırma fanları ile sürekli temiz hava dolaşımı sağlar, sıcaklık stresine bağlı verimsizlikleri azaltmak için otomatik serinletme sistemi kullanırız. 

Zemindeki gübreleri otomatik sistemlerle temizleriz. Hayvanlarımızın acı çekmesine yol açabilecek damgalama, kuyruk kesimi ve diş kırpma gibi uygulamalar yapmayız.

Nakillerde hayvanlarımızın sağlık açısından uygunluk durumunu belirler, hayvan taşıma belgesine sahip araçlarla taşınmasına özen gösteririz.

Uzun süreli nakillerde hayvanlarımıza yolculuk sırasında yemleme, sulama ve dinlenme imkânları sağlarız.

Hayvan refahı şartları iyileştirilerek, seleksiyon yapılarak, kaliteli sperma kullanılarak  ve yem kalitesi iyileştirilerek 2015 yılında hayvan başına 27 litre olan süt verimi, 2019 yılında 32,1 litreye  çıkarılmıştır. Böylece  dört yıl içinde süt üretimimizde yaklaşık %19’luk bir verim artışı sağladık.

Hayvan Sağlığı
Çiftliklerin her birisi için ayrı olmak üzere, hastalıkların bulaşma riskinin en aza indirilmesini hedefleyen biyogüvenlik prosedürü ile tüm çiftliklerimiz için güncel hastalık yönetim planı oluşturduk. Hayvanlarımızın sağlık durumlarını tecrübeli ve alanlarında uzman personel ve veterinerlerimizin gözetiminde sürekli takip ederiz.

Tüm çiftliklerimizin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen, işletmedeki hayvanlarda sığır tüberkülozu ve bruselloz hastalığının bulunmadığını ve bu konuda her türlü̈ koruyucu tedbirin alınmış olduğunu gösteren “Hastalıktan Ari” sertifikası bulunur. Çiftliklerimiz aynı zamanda Avrupa Birliği standartlarında üretim yaptığımızı kanıtlayan “Avrupa Birliği Onaylı Süt Çiftliği” sertifikasına sahiptir.

Ülkemizdeki ve işletmelerimizin bulunduğu lokasyonlardaki riskleri dikkate alarak geliştirdiğimiz bir aşılama programı uygularız.

Koruyucu hekimlik sayesinde ilaç tüketimini minimum seviyelere indiririz. Tedavilerde antibiyotik de dahil antimikrobiyal direnç ve ilaç kalıntısı hususlarına azami dikkat gösteririz.

Hayvan Beslenmesi
Çiftliklerimizdeki tüm hayvanları yaşlarına, ağırlıklarına, davranışsal ve fizyolojik ihtiyaçlarına göre sağlık ve refahlarını destekleyecek, özel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde besleriz. Beslemede kendi ürettiğimiz doğal ve sağlıklı yemleri kullanırız.

Hayvan Islahı
Yeni nesillerin daha verimli olmasını sağlamak amacıyla, ıslah çalışmaları yapar, bu amaca uygun hayvanların spermlerini kullanırız.

YAZIYI PAYLAŞ