Sütaş olarak kurumsal yönetim sistemleri ve bilgi teknolojilerinin yaygın olarak kullanıldığı, toplam 8.300 başlık sürümüzün %94’ü süt verimi yüksek bir ırk olan Holstein cinsi sığırlardan oluşuyor. Süt hayvancılığı faaliyetlerimizi Karacabey’de üç ve Aksaray’da iki adet olmak üzere toplam beş Damızlık Süt Sığırı Çiftliği (DSSÇ), toplama, tohumlama ve yetiştirme odaklı üç ayrı çiftlikten oluşan Damızlık Düve Seçme ve Belgelendirme (DSB) Merkezi ve iki eğitim çiftliğimizde yürütüyoruz.

Damızlık Süt Sığırı Çiftliklerimiz’de ve Damızlık Düve Seçme ve Belgeleme Merkezimiz’de 12 aylık karantina, izleme ve yetiştirme sürecinden sonra hastalıklardan ariliği belgelenmiş, her türlü̈ risklere karşı tüm aşıları yapılmış, damızlık süt değeri yüksek süt inekleri yetiştirerek üreticilerimizin bu konudaki ihtiyacını karşılıyoruz. Sağlıklı bir sürü sayesinde süt üreticilerinin yatırımlarını korumalarını sağlarken, diğer yandan daha verimli ve yüksek kalitede çiğ süt üretimine destek oluyoruz.

Süt hayvanlarının yetişme koşulları, sağlığı ve refahının, süt üretiminin verimliliği, sütün kalitesi, gıda güvenliği ve süt hayvancılığı sektörünün sürdürülebilirliği ile doğrudan alakalı olduğunun bilinciyle, hayvan sağlığı ve refahını öncelikli konularımız arasında tanımlıyoruz. 

Bu konu ayrıca paydaşlarımız tarafından da önem atfedilen bir konudur. Çiftlik hayvanlarımızın temel ihtiyaçlarını küresel ölçekte kabul görmüş ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün (OIE) benimsediği “Beş Özgürlük” çerçevesinde yönetiyoruz.

Hayvan Refahında “Beş Özgürlük” Alanı

  1. İyi ve yeterli beslemek
  2. Rahat ettikleri koşullarda yaşatmak
  3. Acı, yaralanma ve hastalıktan uzak tutmak
  4. Korku ve stresten uzak tutmak
  5. Normal hayvan davranışlarını gösterebileceği ortamlarda yetiştirmek

 

Sütçülükteki başarımızın temel nedenlerinden birinin iyi hayvan bakıcılığı olduğuna inanıyoruz. Hayvan refahı politikamız doğrultusunda çiftliklerimizde ve nakil sırasında hayvanların refahının sağlanması için BM Gıda ve Tarım Örgütü̈ (FAO), Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF), Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) ve Avrupa Konseyi’nin ilgili yönetmelikleri ışığında hazırladığımız “Hayvan Refahı” ve “İyi Süt Çiftçiliği” el kitaplarımızı hayvancılık faaliyetlerimizde referans olarak kullanıyoruz.

Hayvanlarımızın bakımını ve korunmasını dört temel başlık altında ele alıyoruz:

Hayvan Refahı
Süt çiftliklerimizdeki hayvanları, yaş grupları ve kondisyonlarını göz önünde bulundurarak farklı padoklarda barındırır, rahatça gezebilecekleri alanlar sağlarız. 

Yarı açık ve duraklı sisteme sahip barınaklarda havalandırma fanları ile sürekli temiz hava dolaşımı sağlar, sıcaklık stresine bağlı verimsizlikleri azaltmak için otomatik serinletme sistemi kullanırız. 

Zemindeki gübreleri otomatik sistemlerle temizleriz. Hayvanlarımızın acı çekmesine yol açabilecek damgalama, kuyruk kesimi ve diş kırpma gibi uygulamalar yapmayız.

Nakillerde hayvanlarımızın sağlık açısından uygunluk durumunu belirler, hayvan taşıma belgesine sahip araçlarla taşınmasına özen gösteririz.

Uzun süreli nakillerde hayvanlarımıza yolculuk sırasında yemleme, sulama ve dinlenme imkânları sağlarız.

Hayvan refahı odaklı uygulamalarımız sayesinde 2015 yılında hayvan basına süt üretimimiz günlük 27 litre iken, 2017 yılında bu rakam 34 litre olarak gerçekleşti. Böylece iki yıl içinde süt üretimimizde yaklaşık %26’lık bir verim artısı sağladık.

Hayvan Sağlığı
Çiftliklerin her birisi için ayrı olmak üzere, hastalıkların bulaşma riskinin en aza indirilmesini hedefleyen biyogüvenlik prosedürü ile tüm çiftliklerimiz için güncel hastalık yönetim planı oluşturduk. Hayvanlarımızın sağlık durumlarını tecrübeli ve alanlarında uzman personel ve veterinerlerimizin gözetiminde sürekli takip ederiz.

Tüm çiftliklerimizin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen, işletmedeki hayvanlarda sığır tüberkülozu ve bruselloz hastalığının bulunmadığını ve bu konuda her türlü̈ koruyucu tedbirin alınmış olduğunu gösteren “Hastalıktan Ari” sertifikası bulunur. Çiftliklerimiz aynı zamanda Avrupa Birliği standartlarında üretim yaptığımızı kanıtlayan “Avrupa Birliği Onaylı Süt Çiftliği” sertifikasına sahiptir.

İneklerimizin tıbbi kontrol ve tedavilerini revir padoğunda yaparız. Sürülerimizi her iki ayda bir bulaşıcı hastalıklar açısından tarar, hastalık bulaşmasına ve yayılmasına karşı gerekli tüm önlemleri alırız.

Ülkemizdeki ve işletmelerimizin bulunduğu lokasyonlardaki riskleri dikkate alarak geliştirdiğimiz bir aşılama programı uygularız.

Koruyucu hekimlik sayesinde ilaç tüketimini minimum seviyelere indiririz. Tedavilerde antibiyotik de dahil antimikrobiyal direnç ve ilaç kalıntısı hususlarına azami dikkat gösterir, halk sağlığı açısından risk oluşturmaması için hayvanın tedavisi ve arınma süresince üretilen sütleri imha ederiz.

Hayvan Beslenmesi
Çiftliklerimizdeki tüm hayvanları yaşlarına, ağırlıklarına, davranışsal ve fizyolojik ihtiyaçlarına göre sağlık ve refahlarını destekleyecek, özel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde besleriz. Beslemede kendi ürettiğimiz doğal ve sağlıklı yemleri kullanırız. Her sağımdan sonra ve günde üç defa olmak üzere hayvanlara taze yem veririz. Yemleri belli sıklıkta süpürerek taze yeme gün boyu ulaşmalarını sağlarız. Hayvanlarımıza yeterli miktarda ve kaliteli su temin eder, tükettikleri suyun analizini yaparız.

Hayvan Islahı
Yeni nesillerin daha verimli olmasını sağlamak amacıyla, ıslah çalışmaları yapar, bu amaca uygun hayvanların spermlerini kullanırız. Sürünün üreme performansının bir çiftliğin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunun bilinciyle, her dişi hayvandan en az 420 gün arayla bir yavru alınmasına, düvelerin de 22-23 aylık yaşta sağmal olacak biçimde 13-14 aylıkken gebe kalmalarına dikkat ederiz.

YAZIYI PAYLAŞ